Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ngưu bàng khô giá 490.000VNĐ/1KG Tấn Phát năm 2019 Ngưu bàng khô giá 490.000VNĐ/1KG Tấn Phát năm 2019 490,000 VNĐ 490,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 490,000 VNĐ