Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ngưu bàng tươi giá 140.000VNĐ Tấn Phát năm 2019 Ngưu bàng tươi giá 140.000VNĐ Tấn Phát năm 2019 140,000 VNĐ 140,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 140,000 VNĐ